CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY CHO PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV

Ngày 1.10.2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2592/BVTV-KH V/v hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Trong Công văn có nêu: Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNTbãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp như: thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT, thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT, thông tư 52/2012/TT-BNNPTNT. Liên quan đến hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Theo đó, đối với hoạt động chứng nhận hợp quy: từ ngày 27/09/2018, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN. Các giấy chứng nhận hợp quy đã cấp theo quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNN vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực gh trên Giấy này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *