THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, BIEN DUC tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế. Hoạt động tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng của BIEN DUC phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010, được công nhận bởi The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA – Hoa kỳ) theo giấy chứng nhận số 3477.01


ĐĂNG NHẬP


GIỚI THIỆU VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


THÔNG BÁO


HỎI ĐÁP VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


LIÊN HỆ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *